Ordningsregler

SMS Ordningsregler


1. ALLMÄNT


1.1. Ordningsreglerna är styrelsens dokument för att styra och leda verksamheten och är ett komplement till stadgarna.


1.2. Stadgar och ordningsregler kan läsas på sällskapets hemsida och anslagstavla eller beställas genom kontakt med någon i styrelsen.


1.3. Medlem är utöver ordningsregler skyldig att följa anvisningar från styrelse, hamnansvarig och andra ansvariga funktionärer.


2. VARVS OCH HAMNOMRÅDE


2.1. Hamnansvarig (HA) är huvudansvarig för varvs och hamnskötsel. HA leder verksamheten inom varvs och hamnområdet. Detta består av uppläggningsplatsområde A,B och C samt kajplatser i Söderhamnsån och Stugsund. HA kan också utse/delegera vissa uppgifter.


2.2. Alla båtägare som nyttjar SMS inhägnade varvs och hamnområde skall vara medlemmar i sällskapet och är skyldiga att ha sina båtar m.m. försäkrade. Medlem som nyttjar det inhägnade området är också skyldig att fullgöra medlemsinsats.


2.3. HA fördelar och anvisar både kajplatser och vinterplatser efter tillgång och handhar även kölistor.


2.4. Medlemsinsats (f.n.5 tim alt.1000.-/år) kan utföras vid sällskapets arbetstillfällen (även på ORN) eller efter överenskommelse med HA. Medlem kan även låta annan person fullgöra medlemsinsatsen.


2.5. SMS eget reparationsskjul kan hyras av medlem för en tid om 2 veckor. Finns ingen kö kan  hyrestiden förlängas 1 vecka. Bokas av skjulansvarig (se hemsidan).


2.6. Grindar och dörrar som ej låses med automatik skall låsas i samband med att området lämnas, samt rapportera misstänkta händelser på området till HA eller annan funktionär.


3. VINTERPLATSER


3.1  Vinterupplagda båtar får inte ligga kvar på A-områdets kaj efter den 1 juni. Båtar som inte har sjösatts före 15 juli debiteras en ”sommaravgift” som är 50% av ordinarie vinterpris. Möjlighet finns att ta kontakt med styrelsen, om och när väldigt speciella förhållanden råder. När båten på våren sjösatts har båtens tomma vagn rätt att stå på den plats där båten vinterförvarats eller på anvisad plats av SMS båtplatsansvarige. Vagn till båt som vinter-förvarats i skjul, skall efter sjösättningen förvaras i båtskjulet. Om den förvaras utomhus på SMS område skall SMS meddelas och en ”sommaravgift” 50% av ”mark-skjulkostnaden” debiteras.


3.2. Vinterupplagd båt och förvarad egendom skall förses med tydlig märkning med namn och medlemsnummer. Båtägare är också skyldig att hålla städat och god ordning på sin tilldelade vinterplats.


3.3. Tomma båtvagnar skall placeras på av HA anvisad plats. Vagnen skall vara tydligt märkt med namn och medlemsnummer. Även pallningsvirke och täckningsmaterial som förvaras över sommaren skall ha god ordning och märkas. Båtägare med eget skjul skall sommartid förvara sin båtvagn i sitt båtskjul. Avvikelse från detta kan i vissa fall medges av  HA.


3.4. Båtägare skall snarast efter sjösättning städa sin vinteruppställningsplats.


3.5. Båtskjulen på området skötes/nyttjas  av respektive ägare och regleras av ett eget kontrakt mellan ägare och klubben.


4. KAJPLATSER


4.1. HA ansvarar för bryggor, bojar och bommar samt dess skötsel. Om skada upptäcks på SMS egendom skall detta meddelas till HA eller annan utsedd kajplatsansvarig. HA ansvara också för att kölistan till båtplatser i sjön hålles uppdaterad. HA kan delegera vissa uppgifter till annan medlem.


4.2. Medlem som inte kommer att utnyttja sin hyrda plats under en längre tid, några månader eller säsong skall meddela HA så att platsen tillfälligt kan nyttjas som gästplats.


4.3.Uthyrning av kajplats i andra hand får ske max 2 år i rad. Därefter skall ordinarie hyraren utnyttja sin kajplats eller avsäga sej den.


4.4. Medlem som önskar säga upp sin kajplats skall meddela detta skriftligen till HA. Detta kan ske via brev, mail eller SMS hemsida. Sådan uppsägning skall vara gjord före 1 maj annars kan SMS kräva full betalning för kajplatsen.


4.5. Medlem som får en kajplats sej tilldelad efter 31 aug. betalar bara halv avgift för det första året. Och om denne ej utnyttjat SMS tidigare också halv medlemsinsats.


4.6. Sjösatt båt får ej förtöjas och lämnas obevakad i sjösättningsområdet. Dit räknas även platsen vid mastkranen, dieseltanken och toatömningen.


4.7. Medlem/båtägare ansvarar för att förtöja sin båt på ett tryggt och ansvarsfullt sätt så att det inte kan uppkomma skador på sin egen, andras båtar eller klubbens utrustning i form av Y-bommar, bryggor eller annat.


4.8. HA leder tillsammans med de utsedda kran- och traktorförarna verksamheten vid sjösättning och torrsättning. För teknisk skötsel finns kran/traktoransvarig.


4.9. Båt som har bryggplats inom SMS område skall vara borttagen från platsen senast den 1/11


5. GÄSTHAMN OCH ORN


5.1. SMS driver och ansvarar  för GÄSTHAMNEN på Orn (Enskärsoren). SMS medlemmar har fri tillgång  till båtplatser och klubbhus. Övriga båtar betalar fastställda avgifter. Alla betalar för elanslutning/230V. Se anslag på platsen.


5.2. Hamnvärd (HV) anvisar båtplats. HV har även rätt att uppmana båtägare att flytta sin båt så att bästa fördelning erhålles i hamnen. Båt skall förtöjas på ett tillfredställande sätt och för detta ansvarar båtägaren.


5.3. Avgifter erlägges enligt anslag på platsen. Eventuell märkning med kvitto sker enligt anslag.


5.4. Alla i hamnen skall visa hänsyn mot sin omgivning. Farten är max. 3 knop i hamnområdet,  svallbildning och okynnestrafik är ej tillåtet. Volymen från radio, TV och musikspelare skall vara dämpad så att omgivningen inte störs. Nattetid (23-07) skall det vara ”tyst” i hamnen.


5.5. Anläggningar på land får användas enligt anslagna anvisningar. Eldning  och grillning får bara ske på härför avsedda platser. Engångsgrillar bör undvikas. Gemensamma utrymmen såsom toaletter, duschar m.m. skall alltid lämnas i vårdat skick.


5.6. Anslutning till 230 V eluttag skall göras med godkänd och felfri utrustning. Anslutaren ansvarar för detta och att överbelastning ej sker.


5.7. Alla sopor och avfall skall lämnas i separata uppmärkta kärl. Inga sopor/kemikalier får slängas eller lämnas på ön.


5.8. Alla anvisningar på bryggor och i land skall iakttagas och åtlydas.


5.9. Om ordningsreglerna ej följes och rättelse ej omedelbart sker efter uppmaning från HV har denne rätt att omedelbart avvisa båt/båtägare även om gällande avgift erlagts.


Styrelsen januari 2019